Edunvalvonta

OAJ – valtakunnallinen edunvalvoja

Juko (www.juko.fi) on  Akavan (www.akava.fi) julkisen sektorin neuvottelujärjestö. Sen suurin järjestö on Opetusalan ammattijärjestö OAJ (www.oaj.fi). Kunnallisella opetusalalla neuvottelut käydään Jukon mandaatilla, vaikka OAJ käytännössä käy sopimusneuvottelut itsenäisesti kunnallisen alan lastentarhanopettajia lukuun ottamatta.

Akava on palkansaajakeskusjärjestö kuten SAK ja STTK:kin. Akava ei osallistu virka- ja työehtosopimuksista käytäviin keskusteluihin. Akava on merkittävä yhteiskuntapoliittinen toimija, joka vaikuttaa mm. työelämälainsäädäntöön ja eläkeratkaisuihin.
OAJ:llä on merkittävä rooli Akavassa ja Jukossa sekä niiden toimielimissä.

Työehtosopimus

Työehtosopimuksilla sovitaan palkkojen lisäksi mm. palkkausjärjestelmästä, työajoista, vuosilomista, lomauttamista ja irtisanomista koskevista määräyksistä, äitiys- ja sairauslomista, luottamusmiesjärjestelmästä, yhteistoiminnasta sekä työsuojeluvaltuutetun asemasta ja oikeuksista.

Paikallinen sopiminen

Keskustason sopimusten määrittämissä rajoissa on myös paikallisella tasolla mahdollisuus tehdä sopimuksia. Paikallistasolla sopimuksista neuvottelevat ja sopivat OAJ:n Hyrian Opettajat ry sekä luottamusmiehet.

Hyrian opettajien/kouluttajien osalta paikallisen sopimisen hoitaa Hyrian opettajien pääluottamusmies.
Hyrian opettajien/kouluttajien luottamusmiehet käsittelevät esillä olevia kysymyksiä omissa kokouksissaan.